آقای عیاد مسیحی یک پیرمرد 90 ساله در یکی از روستاهای استان منیای مصر زندگی می‌کند. او یک مسیحی است اما به کودکان این روستا خواندن و نوشتن قرآن و زبان عربی را یاد می‌دهد.

پاسخ بدهید